top of page

Zajištění diagnostických měření a zkoušek

Diagnostika výkonových transformátorů

ve spolupráci se zkušebnami společností ORGREZ , a.s., Eldiag, s.r.o. a ČEZ
Distribuční služby, s.r.o. – Diagnostika Morava zajistíme

 •  Měření izolačního odporu

 •  Měření ztrátového činitele a kapacity

 •  Měření veličiny C 2 /C 50

 •  Měření odporu vinutí

 •  Měření převodového poměru a stanovení charakteru spojení vinutí

 •  Měření magnetizačních proudů

 •  Měření impedance nakrátko

 •  Měření časů přepnutí přepínače odboček na stroji i samostatně

 •  Provozní diagnostiku průchodek

 •  Napěťové zkoušky střídavým napětím

 •  Speciální zkoušky dle požadavků provozovatele (měření částečných výbojů, analýzu polarizačního spektra (RVM), termovizní prohlídky, atd.)

Diagnostika olejových náplní transformátorů - rozbory izolačních olejů

A. Zajistíme vám odběry vzorků a následné rozbory v akreditovaných laboratořích

 • Měření izolačních parametrů - zkoušky průrazného napětí, obsah vody

 • Jakostní parametry izolačního oleje – stanovení čísla kyselosti, ztrátového činitele, relativní permitivity, vnitřní rezistivity, relativního mezipovrchového napětí, hustoty, obsahu antioxidačního inhibitoru. U zestárlých izolačních olejů se zjišťuje přítomnost kalů a korozívní síry. Všechny tyto zkoušky slouží pro posouzení stupně provozního zestárnutí olejové náplně elektrických zařízení

 • DGA diagnostika – stanovení celkového obsahu plynů rozpuštěných v olejové náplni (Qp) a stanovení jednotlivých rozkladových plynů pomocí plynové chromatografie.

 • Zkoušky pevné izolace. U odebraného vzorku pevné izolace lze stanovit:

  • Voda v pevné izolaci

  • Stanovení průměrného polymeračního stupně pevné izolace

  • Stanovení 2-furfuralu a jemu příbuzných sloučenin

 • Další speciální rozbory dle požadavků provozovatele (stanovení počtu a velikosti částic, infračervenou spektroskopii, zkoušky tepelně-oxidační stálosti, laboratorní regenerace, stanovení obsahu PCB látek)

B. Rozbory v terénu

 • Během úpravy olejových náplní v transformátorech pomocí zařízení MICAFIL provádíme průběžné měření obsahu vody rozpuštěné v izolačním oleji přímo u transformátoru

 • DGA pomocí přenosného plynového chromatografu.

bottom of page