Vyhledávání


Kontakt

TRAFOP-CZ s.r.o.
Neratovická 1043
Kostelec nad Labem
27713

(+420) 602 141 834

E-mail: info@trafop.cz

Politika kvality a EMS

Společnost TRAFOP-CZ s.r.o., jejíž hlavní činností jsou komplexní služby v oblasti montáží, oprav, revizí a zkoušek vyhrazených elektrických zařízení, vyhlásila tyto základní principy politiky kvality a životního prostředí:

Záměrem naší společnosti je poskytovat služby, které budou trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby našich zákazníků. Budeme usilovat o to, aby veškeré námi provedené práce svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a aby splňovaly veškeré požadavky našich zákazníků na kvalitu. Jsme si vědomi, že ustálenou vysokou kvalitu (při optimální produktivitě a rentabilitě naší práce, pružnosti reakce na požadavky zákazníků a snižování vlastních nákladů) a ochranu životního prostředí můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou kvality a životního prostředí, která se týká veškerých aktivit naší společnosti, všech pracovníků. Každý jednotlivec musí přispívat svým dílem k uskutečňování cílů politiky kvality a životního prostředí společnosti. Všichni zaměstnanci si musí cítit být vzájemně objednateli i dodavateli a každý musí pracovat tak, aby jeho objednatelé byli spokojenými zákazníky. Uspokojování potřeb a předcházení očekávání našich zákazníků je trvalou součástí každodenní práce a prezentací zásad kvality naší společnosti. Budeme se snažit o dosahování vysoké rentability realizovaných zakázek při minimalizaci vlastních nákladů nejen v zájmu našich zákazníků, ale také v zájmu našich zaměstnanců, kterým chceme poskytovat dlouhodobé a perspektivní zaměstnání. To vše nás zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality procesů a služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

 

Společnost TRAFOP-CZ, s.r.o. se zavazuje:
  • Přispívat ke zlepšení životního prostředí zavedením systému environmentálního managementu (EM) podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a jeho dalším rozvíjením
  • Dodržovat požadavky platné legislativy v oblasti životního prostředí a další závazky, ke kterým se společnost dobrovolně zavázala nebo se na ni vztahují, včetně požadavků zákazníka
  • Působit na své subdodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí
  • Snižovat dopady do životního prostředí u zákazníka v souvislosti s použitím vlastních produktů a služeb
  • Klást důraz na neustále zlepšování a prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí, především prevenci znečišťování
 
Politika kvality a životního prostředí je v organizaci vydána jako samostatný dokument a jsou s ní seznámení:
  • všichni pracovníci společnosti
  • všichni subdodavatelé společnosti

 

Podepsaný origan dokument - Politika jakosti a EMS.pdf (140803)